Γραφεία κι εγκαταστάσεις

Our facilities

Our offices: Axion Cotton headquarters at Metamorfossi (Athens, Greece).

Τα κεντρικά γραφεία της Axion Cotton στην Μεταμόρφωση

Our facilities: Manned production unit (cut and sew) of Axion Cotton at Metamorfossi.